תבנית

מספר סידורי 29/21 טופס מס' 2 אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד אני החתום מטה רונן בצלאל נוטריון בעל רישיון מספר 219143 מאשר כי ביום 7.11.2021 ניצב לפני במשרדי שברח' אריאל שרון 4 (מגדל השחר, קומה 11) גבעתיים מר רון בן צבי ת.ז. 024020570.  שזהותו הוכחה לי על פי תעודת זהות ישראלית שמספרה 024020570 שהונפקה …

תבנית לקריאה »