רונן בצלאל – עורך דין

תבנית

תבנית

מספר סידורי 29/21

טופס מס' 2

אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד

אני החתום מטה רונן בצלאל נוטריון בעל רישיון מספר 219143 מאשר כי ביום 7.11.2021 ניצב לפני במשרדי שברח' אריאל שרון 4 (מגדל השחר, קומה 11) גבעתיים מר רון בן צבי ת.ז. 024020570.

 שזהותו הוכחה לי על פי תעודת זהות ישראלית שמספרה 024020570 שהונפקה ביום 6.1.2019.

ושוכנעתי כי הניצב בפני הבין הבנה מלאה את משמעות הפעולה וחתם מרצונו החופשי על המסמך המצורף והמסומן באות א'.

 בשם התאגיד לייטהאוס אסטס בע"מ ח.פ. 515821643 בכתובת רחוב כנפי נשרים 13 ירושלים 9546425

אני מאשר שהוגש לי המסמך פרוטוקול ישיבת דירקטוריון של לייטהאוס אסטס בע"מ שנערך ונחתם ביום 4.11.2021 על ידי רון בן צבי, יו"ר, שהוצג על ידי החברה ביום 7.11.2021 כראיה בכתב, להנחת דעתי, לשם הוכחת רשותו של רון בן צבי לחתום כאמור.

לראיה אני מאמת את חתימתו של מר רון בן צבי בחתימת ידי ובחותמי, היום 7.11.2021.

                                      שכר נוטריון 231 שקלים חדשים + מע"מ שולם.

            ______________________

                                   חתימה                                                                   חותם הנוטריון

שתפו:

מאמרים נוספים

מאמר דוגמה 6

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז

מאמר דוגמה 5

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז

מאמר דוגמה 4

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז

מאמר דוגמה 3

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז

צרו קשר